eWallets คืออะไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

eWallets บน Client Portal จะถูกใช้ในการฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงินภายในเป็นสกุลเงินต่างๆ ทั้งเข้าและออกจากบัญชีเทรดของคุณ

Did this answer your question?