ตราสารทั้งหมดมีอยู่ในบัญชีทุกประเภทใช่หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

บัญชีแต่ละประเภทมีตราสาร/คลาสสินทรัพย์แตกต่างกัน ประเภทของสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายใต้บัญชีแต่ละประเภทจะถูกแสดงอยู่ในหน้า ‘ตารางการเปรียบเทียบประเภทบัญชี’ ของเว็บไซต์

Did this answer your question?