Global GT มีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากเงินหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

Global GT ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินจากลูกค้า  ในกรณีที่ทำการโอนเงินทางธนาคาร ธนาคารอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่ละธนาคารและจำนวนเงินที่ทำการฝาก โปรดไปที่ลิงก์นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากเงินและถอนเงิน

Did this answer your question?