Transaction ID/TxID ในการทำธุรกรรมสำหรับสกุลเงินคริปโตคืออะไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

การทำธุรกรรมสกุลเงินคริปโตทุกครั้งจะสร้าง Transaction ID (หรือ TxID หรือ hash หรือ transaction hash) 

TxID ระบุธุรกรรมด้วยการแสดงกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (จำนวนเงิน, ค่าธรรมเนียมผู้ขุดถ้าหากเกี่ยวข้อง, วันที่และเวลาในการดำเนินการ)

Did this answer your question?