ฉันสามารถเปิดบัญชีองค์กรได้หรือไม่? ถ้าหากว่าทำได้ ฉันจะต้องยืนยันบัญชีนี้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถเปิดบัญชีองค์กรได้หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งนิติบุคคล นอกจากนี้การลงทะเบียนบัญชีแต่ละครั้งจะต้องมีรายละเอียดล็อกอิน (ที่อยู่อีเมล) ที่แตกต่างกัน
เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้:

1. หนังสือรับรองการดำเนินงานล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือรายการเดินบัญชีธนาคารล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) ที่เป็นชื่อนิติบุคคล

2. เอกสารของนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ได้แก่:
a. หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท
b. ใบรับรองการเป็นกรรมการ
c. หนังสือรับรองผู้ถือหุ้น
d. หนังสือรับรองที่อยู่ที่ใช้จดทะเบียน

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

4. มติที่ประชุมของบอร์ดผู้บริหารของนิติบุคคลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการมอบอำนาจให้ผู้ดำเนินการ

5. คำประกาศของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

6. เอกสารแสดงตัวบุคคลของผู้บริหาร, ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ผู้ถือหุ้นมากกว่า 10%) และผู้จัดการบัญชี

7. เอกสารยืนยันที่อยู่ของผู้บริหาร, ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ผู้ถือหุ้นมากกว่า 10%) และผู้จัดการบัญชี

Did this answer your question?