เซิร์ฟเวอร์เทรด MT5 ของคุณใช้โซนเวลาใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

โซนเวลาเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ GMT+3

Did this answer your question?